Všeobecné informácie

Nie.

Je to desaťmiestne číslo vo formáte 2107xxxxxx. V prípade, že Váš obchodnícky účet je v EUR a spoločnosť sa nachádza na území Európskej Únie číslo TrustPay účtu je vo formáte IBAN. Daný IBAN obsahuje Vašu špecifikáciu vo formáte 2107xxxxxx.

TrustPay má kód banky 9952.

BIC kód TrustPay je: TPAYSKBX

Nie, môžeme Vám však poskytnúť Predplatenú kartu. Pre viac informácii, prosím prejdite na časť Predplatené karty.

Vo svojom Internet bankingu prostredníctvom hlavného panela „Transakcie – História“.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom správy v Internet bankingu alebo prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

V prípade, ak si želáte ukončiť zmluvný vzťah, vyplňte online žiadosť cez „Nastavenia – Výpoveď zmluvy s TrustPay“ v TrustPay Internet bankingu.

V prípade, ak máte zriadených viac účtov a želáte si zatvoriť jeden z nich, zašlite nám správu prostredníctvom TrustPay Internet bankingu.

Prístup k účtu

Login/PID je generovaný automaticky systémom TrustPay pri zriadení účtu. PID je zasielaný disponentovi do jeho emailovej schránky.

Heslo k účtu nastavujete aj meníte sami. TrustPay k tomuto údaju prístup nemá.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Kliknite na tlačidlo “Zabudnuté heslo” a postupujte podľa pokynov.

Každého nového disponenta resp. zmenu disponenta je možné vykonať prostredníctvom žiadosti (message) cez TrustPay Internet banking.

Prístup k účtu môže mať disponent aktívny, pasívny alebo partial. Nastavenia vykonáva TrustPay na základe Vašej požiadavky.
☒Aktívny prístup = plný prístup (disponent môže sledovať pohyby na účte a má plné dispozičné právo k prostriedkom na účte),
☒Pasívny prístup (disponent môže sledovať pohyby na účte, ale nemá právo zadávať Prevodné príkazy, t.j. posielať peniaze preč z účtu),
☒Partial prístup (disponent môže pripraviť Prevodné príkazy, ale podpísať ich musí Aktívny disponent).

Spoločné podpisovanie

Spoločné podpisovanie slúži na zvýšenie kontroly a bezpečnosti. Funguje spôsobom, že jeden z aktívnych disponentov k účtu pripraví a potvrdí prevodný príkaz. Odchádzajúca platba je však zrealizovaná až potom, ako je takýto príkaz potvrdený ďalším aktívnym disponentom. Nastavenia vykonáva TrustPay. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Prichádzajúce transakcie

Akonáhle Vám zákazník zaplatí, TrustPay Vám pošle notifikáciu s informáciami o platbe. Notifikácie sú zasielané priamo k Vám do systému a/alebo na email.
Okamžité bankové prevody – detaily každej platby sa Vám zobrazia v Internet bankingu.
Platby kartou – detaily každej transakcie sa Vám zobrazia v OmniPay/RAM konzole, resp. v Internet bankingu v časti Kartové autorizácie.

Áno. Kliknite na tlačidlo  „Vrátenie platby“ Snímka, ktoré nájdete vedľa danej platby v časti „Transakcie – História“ v Internet bankingu Trustpay. Toto tlačidlo sa objaví len pri tých platbách, pri ktorých je špecifikované číslo účtu platiteľa.

Väčšinou platbu nebude možné vrátiť ihneď po obdržaní peňazí, ale až na druhý pracovný deň. V súčasnosti je táto funkcionalita podporovaná pre transakcie uskutočnené cez slovenské a české banky.

Áno. Kliknite na tlačidlo „Vrátenie platby“ Snímka, špecifikujte sumu, ktorá má byť vrátená a popis platby. Výška vrátenej platby však nemôže prekročiť výšku pôvodnej platby, ktorú ste obdržali.

Áno, je to možné prostredníctvom našej Multicurrency služby. Napríklad, Váš zákazník si objedná tovar v Eurách, ale Váš účet je vedených v mene CZK. Prostredníctvom služby Multicurrency si zákazník môže zvoliť platbu v CZK mene.

Túto službu si môžete zapnúť vo Vašom TrustPay Internet bankingu v časti „Účty – Detaily – Nastavenia účtu“.

Výpisy z účtu

Pre Okamžité bankové prevody – prihláste sa do Internet bankingu, prostredníctvom hlavného panela vyberte „Transakcie – Výpisy“, následne zvoľte účet / frekvenciu / dátum / formát súboru a kliknite na Stiahnuť výpis.
Pre Platby kartou – výpisy sú zasielané e-mailom vždy v deň finančného zúčtovania transakcií na TrustPay účet. Ak máte zriadený prístup do Omnipay / RAM konzoly, výpisy si môžete stiahnuť podľa návodu z Omnipay / RAM konzoly.

Pozn.: Výpisy nie je možné stiahnuť za neukončené obdobie (aktuálny deň, mesiac).

Súbor nemá hlavičku. Každý pohyb je na jednom riadku s nasledovným formátom:
DátumZúčtovania;ČísloProtiúčtu;Suma;Mena;ZostatokPoPohybe;Mena;PopisPlatby;Referencia;IdT
ransakcie kde číslo protiúčtu, popis platby a referencia(OID) sú v úvodzovkách. Príklad:
29. 2. 2012;”1234567890/0000″;100,00;EUR;100,00;EUR;”SS:2107690178 VS:4287548613 KS:0308 OID:1000″;”1000″;37525
29. 2. 2012;”1234567890/0000″;100,00;EUR;200,00;EUR;”SS:2107690178 VS:4366006578 KS:0308 OID:1001″;”1001″;37526
29. 2. 2012;”1234567890/0000″;-100,00;EUR;100,00;EUR;“Vratenie platby 37525″;””;37527
Názov súboru je AAAAAAAAAA_D_M_Y.CSV kde AAAAAAAAAA je číslo účtu v TrustPay, D je deň, M mesiac a Y rok dátumu vygenerovania.

Áno, môžete. Vieme Vám zabezpečiť HTML, csv a SEPA štandardizované XML výpisy, ktoré budú automaticky zasielané na Váš email. Automatické zasielanie si nastavíte v časti „Transakcie – Výpisy“.

Manuál k XML výpisu nájdete tu.

Odchádzajúce transakcie

Stačí zadať prevodný príkaz prostredníctvom hlavného panela „Platby – Nová platba“.

V závislosti od banky príjemcu a času, kedy ste príkaz zadali. SEPA platba je spracovaná do nasledujúceho dňa. Zahraničná platba 3-4 pracovné dni. Platba z TrustPay účtu na TrustPay účet je spracovaná okamžite.

Áno, v TrustPay Internet bankingu v časti Platby – História platieb môžete platbu bezplatne zrušiť pomocou červeného tlačidla Zrušiť.

V prípade, že takú možnosť pri danej platbe nevidíte, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke. Ak platba nebola medzičasom spracovaná, je možné ju stornovať. TrustPay si za zrušenie takejto platby účtuje poplatok v súlade s VOP.

V prípade, že bankový účet príjemcu môže prijímať platby v rôznych menách, stačí zadať nový platobný príkaz cez hlavný panel.

V takom prípade, zadajte nový prevodný príkaz na TrustPay účet cez hlavný panel. V poslednom kroku zadávania platby sa zobrazí informatívna cieľová suma podľa aktuálne kurzu TrustPay.

V prípade, že sa Vám zobrazí hláška „Suma prekračuje povolený limit na prevod mien“, prekročili ste stanovený limit TrustPay. Ak máte záujem o prevod nad stanovený limit, kontaktujte našu zákaznícku podporu a požiadajte o špeciálnu zámenu prostriedkov.

Áno, odchádzajúce SEPA platby pripísané v ten istý deň sú spracované v pracovné dni do 11:30 hod, platby mimo SEPA priestoru v mene EUR, USD a GBP do 15:00 hod a platby v iných menách do 13:00 hod. Pokiaľ na pracovný deň pripadá bankový sviatok, platby budú spracované nasledujúci pracovný deň.

Áno, ak ste aktívnym disponentom účtu. Trvalý prevodný príkaz nastavíte prostredníctvom hlavného panela „Platby – Nový trvalý príkaz“. Pri zriaďovaní trvalého prevodného príkazu využite nápovedy pri jednotlivých poliach. Trvalé prevodné príkazy môžete prezerať v časti „Platby – Trvalé príkazy“.

Nie, trvalý prevodný príkaz môžete zrušiť a vytvoriť nový.

Ak zostatok na účte nie je ku dňu zrealizovania platby postačujúci, systém sa bude pokúšať zrealizovať platbu opakovane po dobu, ktorú ste zadali pri zadaní trvalého prevodného príkazu. Pokiaľ bude platba neúspešná aj po poslednom opakovaní, obdržíte notifikáciu cez správu vo Vašom TrustPay Internet bankingu.

Nie.

Ak máte IBANizovaný TrustPay účet, platobné údaje na dotáciu nájdete v Internet bankingu v časti „Účty – Detaily“. 

Áno, šablónu si uložíte pri vytváraní nového Prevodného príkazu pomocou tlačidla „Uložiť ako šablónu“.

V prípade, ak ste pri zadávaní prevodného príkazu uviedli nekompletné alebo nesprávne údaje potrebné pre spracovanie platby, TrustPay takýto príkaz nespracuje. TrustPay zákaznícka podpora Vás bude kontaktovať, aby ste príkaz zadali znova.

Áno. Táto funkcionalita sa volá Hromadný príkaz. Umožňuje hromadný import odchádzajúcich prevodných príkazov. V súčasnosti je táto funkcionalita podporovaná pri účtoch vedených v mene EUR a USD. V prípade, že máte záujem o túto funkcionalitu, kontaktujte našu zákaznícku podporu alebo Vášho account manažéra.

V prípade, že máte sprístupnenú funkcionalitu posielania hromadných príkazov, postup pri ich vytváraní v Trustpay Internet banking-u je nasledovný:

  1. v hlavnom panely kliknite na políčko „Platby“,
  2. kliknite na políčko „Hromadný príkaz“,
  3. vyberte súbor, ktorý chcete nahrať.

Nahratý súbor musí byť vo formáte SEPA standard XML (ISO 20022 XML pain.001.003). Manuál na hromadné zadávanie príkazov si môžete stiahnuť tu. V prípade, že máte záujem vidieť ako vyzerá takýto súbor, môžete si ho stiahnuť tu .

V prípade, že Váš TrustPay účet nemá IBAN formát, musíte napísať číslo účtu odosielateľa do nasledovného políčka: <DbtrAcct><Id><Othr><Id>2101111111</Id></Othr></Id></DbtrAcct>

Poplatky

Poplatky vyplývajúce zo zmluvy a z Cenníka poplatkov sú automaticky započítavané z Vášho TrustPay účtu.

  • Poplatok za vedenie účtu a poplatky za odchádzajúce platby sú zúčtované v posledný kalendárny deň daného mesiaca iné poplatky stanové VOP  sú zúčtované bezodkladne, akonáhle TrustPay nárok na takýto poplatok vznikne.
  • Okamžité bankové prevody: poplatky za prijaté platby sú zúčtované v posledný kalendárny deň daného mesiaca.
  • Platby kartou: poplatky za prijaté transakcie sú zúčtované v OmniPay/RAM konzole, prípadne po pripísaní na Váš TrustPay účet. Po skončení zúčtovacieho obdobia (uvedené v zmluve) je súčet všetkých prijatých kartových transakcií pripísaný na Váš TrustPay účet.

Minimálny zostatok je stanovený v dokumente TrustPay minimálny zostatok.

Podľa zmluvy je súčet transakcií (=autorizovaných transakcií) prostredníctvom služby Platby kartou (transakcie platobnými kartami) pripísaný na Váš účet v TrustPay s frekvenciou podľa zmluvy*.
*frekvencia pripisovania autorizovaných transakcií závisí od podmienok stanovených v zmluve a VOP

RAM konzola je prístupná iba pre klientov, ktorí majú aktivovanú službu Platby kartou. Je to systém, kde sa evidujú všetky Vaše kartové transakcie. Tu si môžete prezerať detaily jednotlivých transakcií, tlačiť podrobný mesačný výpis a pod.

Online bezpečnosť

Heslo k účtu nastavujete aj meníte sami prostredníctvom nastavení v pravom hornom rohu. TrustPay k tomuto údaju prístup nemá.

Akékoľvek informácie ohľadom pohyboch na účte TrustPay poskytuje disponentovi k účtu, prípadne poverenej osobe, ktorá je určená Obchodníkom. Prístup k pohybom na účte má disponent. Tiež sú tieto informácie zasielané prostredníctvom notifikácií – buď URL notifikáciou alebo emailovou notifikáciu.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Nie, TrustPay tieto údaje nikdy od Vás nevyžaduje.

Spoločnosť TrustPay je regulovaná Národnou bankou Slovenska a je členom VISA, Mastercard a UnionPay. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti. Ani Obchodník, ani TrustPay nemá prístup k citlivým údajom zákazníka (napr. číslo karty, CVV kód, detaily účtu, prihlasovacie údaje k účtu a pod.).

Secret key slúži na prepojenie Brány TrustPay s portálom (e-shopom) Obchodníka a zobrazuje sa iba Obchodníkom, ktorí majú integrovanú Bránu TrustPay. K tomuto údaju má prístup disponent účtu prostredníctvom hlavného panela: „Účty – Detaily – Tajný kľúč.“

Nastavenia sú dostupné prostredníctvom hlavného panela: „Účty – Detaily – Tajný kľúč“. Pri zmene „Secret Key“ je potrebné tento údaj zmeniť aj v nastaveniach (backoffice) portálu/web stránky Obchodníka. V opačnom prípade bude Brána TrustPay nefunkčná.

Áno. TrustPay umožňuje dvojfaktorovú autentifikáciu pre odchádzajúce transakcie, čím poskytuje vyššiu bezpečnosť vašich platieb. Dvojfaktorová autentifikácia predstavuje jedinečný, 8- miestny číselný kód, ktorý dostanete prostredníctvom SMS priamo na váš mobilný telefón. Tento kód je potrebné zadať pre schválenie platby, po tom, čo ste vyplnili platobný príkaz v TrustPay Internet banking-u.

Nie. Pre využitie tejto služby je potrebné také telefónne číslo a taký telefón, ktorý umožňuje prijímanie SMS správ.

V prípade, že ste nedostali SMS kód, použite tlačidlo „Poslať znovu“. Ak ste kód nedostali ani potom, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Platby kartou

Áno. TrustPay poskytuje report sprocesovaných kartových transakcií, ktorý je posielaný automaticky, s každým finančným zúčtovaním transakcií, ktoré od nás dostávate za vaše sprocesované kartové transakcie. Tento report obsahuje tabuľku s výslednou sumou, ktorú dostanete na váš účet v banke alebo váš účet v TrustPay, zostatkom rollingových rezerv a tabuľku, ktorá obsahuje informácie o všetkých transakciách, refundoch, chargeback-och a poplatkoch. V prípade, že máte záujem o túto službu, prosím, obráťte sa na našu zákaznícku podporu alebo priamo na vášho account manažéra.

Na základe toho, aký máte zmluvný vzťah s TrustPay ponúkame naším klientom dve možnosti:

  • Pre priamych obchodníkov: report je generovaný v .xls (Excel) formáte a posielaný na emailovú adresu, ktorú nám poskytnete.
  • Pre PSP obchodníkov: report je generovaný v.csv formáte (sumárny súbor a súbor so zoznamom transakcií). Report je generovaný pre každého obchodníka PSP separátne. Tieto reporty si môžete stiahnuť v TrustPay prostredníctvom FTPS metódy spojenia zdieľaných priečinkov. Pre viac informácií o nastavení tejto služby kontaktujte vášho account manažéra.

Nie. Pre prijímanie reportu kartových transakcií môžete nastaviť pre celú spoločnosť len jednu mailovú adresu. V prípade, že máte záujem, aby report dostávalo viacero osôb, odporúčame Vám vytvoriť si zdieľanú emailovú schránku.

Report dostanete medzi 15:00 a 17:00 v ten deň, kedy Vám bolo vyplatené finančné zúčtovanie.

Popis obsahuje špecifické referenčné číslo (napr.TP000403853), ktoré je taktiež uvedené v „Sumáre zúčtovania obchodníka“ vo vašom reporte kartových transakcií. Toto referenčné číslo vám umožní spárovať vysporiadanie účtu s reportom kartových transakcií a transakciami obsiahnutými v reporte.

Áno. Manuál k reportom kartových transakcií si môžete stiahnuť tu.

Áno, v prípade, že máte zriadený prístup do OmniPay/RAM konzoly, TrustPay ponúka Mesačné výpisy, ktoré sú zasielané automaticky, vždy prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci mesiac. Tento výpis obsahuje tabuľku s počiatočným a záverečným stavom vašich MID-ov, pohyby na MID-och uskutočnené počas celého mesiaca a tiež stav rollingových rezerv. V prípade, že máte záujem o túto službu, prosím, obráťte sa na našu zákaznícku podporu alebo Vášho account manažéra.

Manuál k Mesačným výpisom nájdete tu.

Predplatené karty

Platobná karta TrustPay Prepaid Mastercard je predplatená karta určená pre právnické osoby. Kartu môžu dostať len existujúci klienti TrustPay – právnické osoby. Karta je denominovaná v EUR.

Predplatená karta nie je kreditnou kartou; vydaním tejto karty Vám nebol poskytnutý úver. Predplatená karta je podobná debetnej karte, ale aby ste ju mohli používať, musíte na ňu najskôr previesť peniaze. Prostriedky na kartu si môžete previesť kedykoľvek tak, aby to bolo v súlade s limitmi (viď nižšie). S kartou môžete platiť len vtedy, keď je na nej dostatok prostriedkov. Nemôžete minúť peňazí viac než je skutočne na karte.

Aby ste mohli získať túto kartu, musíte byť existujúcim klientom TrustPay a máte u nás otvorený účet právnickej osoby. Ak spĺňate túto podmienku, môžete o kartu požiadať vyplnením žiadosti o predplatenú kartu cez TrustPay Internet banking v časti „Predplatené karty – Žiadosti“.

Ak bola Vaša žiadosť schválená, kartu čoskoro dostanete poštou.

Dostanete správu cez Internet banking. Prosím, skontrolujte si schránku správ pod záložkou Správy.

Áno, môžete požiadať o ďalšie karty pre ďalšie osoby spojené s Vašou spoločnosťou. Tieto karty budú viazané k rovnakému TrustPay účtu. Každá karta má vlastný kartový účet, kde môžete sledovať zostatok.

Spracovanie Vašich údajov, vydanie a doručenie karty môže trvať 5 – 10 pracovných dní. Karty sú doručované bežnou poštou. Karty sú vyrábané vo Veľkej Británii. Ak kartu nedostanete počas tejto doby, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Platenie kartou, ako aj výber hotovosti z bankomatu sú spoplatnené. Všetky poplatky spojené s používaním karty môžete nájsť v Obchodných podmienkach pre predplatenú kartu tu.

Áno, pozrite si pozorne všetky limity:

 

LIMITY
Minimálna suma prvého prevodu na kartu   €50,00
Maximálna suma prvého prevodu na kartu   €5000,00
Minimálna suma opakovaného prevodu   €50,00
Maximálna suma opakovaného prevodu   €5000,00
Maximálny denný limit pri platení na POS termináli   €10 000,00
Maximálny počet prevodov na kartu za deň   3
Maximálna suma výberu z bankomatu za deň   €1 000,00
Maximálny denný limit na prevod na kartu   €5000,00
Maximálny zostatok na karte   €20 000,00

 

Postupujte prosím podľa inštrukcií v liste, ktorý ste dostali spolu s Vašou kartou.

Pri doručení karty nájdete v obálke sprievodný list, kde budú inštrukcie pre získanie PIN. Po aktivovaní karty vo Vašom Internet bankingu pošlite SMS vo formáte „PIN (medzera) posledných 8 číslic z čísla Vašej karty“ (napr. PIN 12345678) na telefónne číslo uvedené v sprievodnom liste.

Dôležité! Vaša karta je registrovaná spolu s Vaším telefónnym číslom, ktoré ste uviedli v žiadosti o kartu. Používajte toto číslo pre odoslanie SMS aj pri pripomienke PIN. Na iné telefónne číslo Vám PIN nepríde!

Ak ste zmenili číslo, čo najskôr nás o tom informujte, aby sme mohli upraviť Vaše nastavenia.

PIN si môžete zmeniť na bankomatoch podporujúcich túto funkcionalitu.

Ak ste zabudli alebo stratili svoj PIN, môžete oň znovu požiadať cez Pripomeň PIN v menu Mastercard karta po prihlásení sa na Váš TrustPay účet.

Dôležité! PIN Vám príde len na číslo, ktoré ste uviedli do žiadosti o kartu.

Nie, TrustPay neposiela papierový výpis z účtu poštou. Históriu sprocesovaných transakcií si môžete pozrieť prostredníctvom hlavného panela „Predplatené karty – Moje karty“.

Ak ste kartu stratili alebo Vám ju ukradli, ihneď nás informujte. Prihláste sa do svojho účtu a v menu Mastercard karta zvoľte Strata alebo Krádež. Karta bude okamžite zablokovaná. Následne Vám bude doručená nová karta.

Zvyčajne to trvá 5 – 10 pracovných dní. Zostatok na zrušenej karte Vám bude automaticky prevedený na novú kartu.

Ak ste zmenili adresu, dajte nám, prosím, urýchlene vedieť Vašu novú adresu.

Prostriedky na Vašu predplatenú kartu môžete previesť len platobným príkazom z Vášho TrustPay účtu.

Prihláste sa do svojho účtu a v menu „Predplatené karty – Moje karty“ vyberte účet a kartu a následne zvoľte možnosť „Dobiť kartu“. Upozorňujeme na niektoré obmedzenia, ktoré sú spojené s prevodom prostriedkov na kartu – ich zoznam môžete nájsť vyššie v texte alebo v Obchodných podmienkach pre predplatenú kartu.

Vašu kartu môžete použiť pri platení online; pri rezervovaní hotela alebo auta cez internet; pri platbe na POS termináli, aj pri výbere z bankomatu. Niektorí obchodníci však predplatené karty neakceptujú, alebo použitie predplatenej karty nie je povolené kvôli riziku – napríklad platba za „adult“ obsah na internete; platenie za zoznamovacie a eskortné služby; online hazard; tankovacie automaty bez obsluhy. Použitie karty je tiež limitované výškou prostriedkov na karte.

Áno; dátum expirácie Vašej karty nájdete na prednej strane karty. Keď sa bude platnosť karty blížiť k dátumu expirácie, môžete požiadať o novú kartu. Nová karta sa nevydáva automaticky. Akýkoľvek zostatok z expirovanej karty bude následne prenesený na Vašu novú kartu. Ak o kartu nepožiadate, peniaze sa vrátia na Váš TrustPay účet.

Ak si želáte zrušiť svoju kartu, kontaktujte TrustPay zákaznícku podporu. Zostatok na karte bude po jej zrušení prevedený naspäť na Váš TrustPay účet.

V takom prípade bude transakcia zamietnutá. Budete si musieť najskôr navýšiť zostatok na Vašej karte.

Tak ako v prípade debetných a kreditných kariet, aj pri používaní predplatenej karty platí, že by ste ju mali mať na bezpečnom mieste a Váš PIN by ste nemali povedať nikomu. Predplatená karta slúži aj ako náhrada hotovosti, keď potrebujete k dispozícii väčší objem peňazí.

Vydávanie elektronických peňazí je regulované Zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TrustPay dodržiava všetky opatrenia pre zachovanie bezpečnosti platobného systému a minimalizovanie rizika straty prostriedkov svojich klientov pri podvodoch alebo zneužití platobnej karty. Taktiež máme vlastný efektívny manažment rizika a adekvátne interné kontrolné mechanizmy.

V prípade otázok súvisiacich s používaním Vašej predplatenej Mastercard karty kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.. Upozorňujeme, že TrustPay neposkytuje túto službu 24/7.

DOLEŽITÉ: NEPOSIELAJTE nám Vaše úplné číslo karty a jej dátum expirácie mailom z bezpečnostných dôvodov!

Späť nahor
Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok TrustPay súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.